“ასე გამოდი, რომ ჩვენ არ ვყოფილვართ მეგობრები, ვყოფილვართ მტრები” – კალაძე აშშ-ზე

May 25, 18:34
0
86

თბი­ლი­სის მერ­მა, კახა კა­ლა­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტის კი­თხვას იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, გრძნობს თუ არა პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას იმ შე­დე­გებ­ზე, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა, ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის მიერ სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბამ გა­მო­იწ­ვი­ოს და გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია თუ არა სტრა­ტე­გი­ულ პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დას­რუ­ლე­ბის რის­კე­ბი უპასუხა და განაცხადა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბას, ჩვენ მიგ­ვაჩ­ნია, რომ ამე­რი­კა არის მე­გო­ბა­რი და პარტნი­ო­რი ქვე­ყა­ნა, მაგ­რამ ამ ტი­პის ჩა­რე­ვე­ბი და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლია ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­თვის.

“რა თქმა უნდა, ყვე­ლაფ­რის გათ­ვლა ხდე­ბა და ყვე­ლა­ფერ­ზე მი­დის მუ­შა­ო­ბა. ჩემ­თვის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­უ­გე­ბა­რია ჯერ სან­ქცი­ე­ბის ნა­წი­ლი, მი­მოს­ვლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რაც იქნა გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი. პარ­ლა­მენ­ტი, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბამ აირ­ჩია, იღებს კა­ნონს, რო­მე­ლიც ეხე­ბა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ერთ რა­მეს – გამჭვირ­ვა­ლო­ბას. რო­დე­საც ამა­ზე ახორ­ცი­ე­ლებ ზე­მოქ­მე­დე­ბას, მა­შინ ჩვენ არ ვყო­ფილ­ვართ არც პარტნი­ო­რე­ბი, არც მე­გობ­რე­ბი, ვყო­ფილ­ვართ მტრე­ბი, ასე გა­მო­დის. ეს ძა­ლი­ან მძი­მეა და ძა­ლი­ან ცუდი, იმი­ტომ რომ მო­სახ­ლე­ო­ბას და ჩვენ მიგ­ვაჩ­ნია, რომ ამე­რი­კა არის მე­გო­ბა­რი და პარტნი­ო­რი ქვე­ყა­ნა და ამ ტი­პის ჩა­რე­ვე­ბი და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლია ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­თვის. ამი­ტომ ვთქვი, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი სა­ჭი­რო­ებს გა­დატ­ვირ­თვას“, – გა­ნა­ცხა­და კახა კა­ლა­ძემ.

მი­სი­ვე თქმით, ძა­ლი­ან გულ­და­სა­წყვე­ტია, რომ პარტნი­ორ ქვეყ­ნებს სა­ქარ­თვე­ლოს­თან მი­მარ­თე­ბა­ში ორ­მა­გი სტან­დარ­ტის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვთ.

“ესეც ჩვე­ნი ბრა­ლია, არა მხო­ლოდ დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის, არა­მედ ბოლო ათე­უ­ლი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში რაც ხდე­ბო­და, რა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაც იყო. სა­კუ­თა­რი თა­ვის ფასი არ ვი­ცით, სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნას, ჩვენს სამ­შობ­ლოს არ ვა­ფა­სებთ და რა თქმა უნდა, სხვა­საც იგი­ვე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ექ­ნე­ბა. შენ თუ შენს ქვე­ყა­ნას არ აფა­სებ, სხვი­სი მხრი­და­ნაც იგი­ვე აგ­დე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა. შე­დე­გი სა­ხე­ზე გვაქვს, მაგ­რამ მერ­წმუ­ნეთ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოს­წორ­დე­ბა“, – გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.

მი­სი­ვე თქმით, სა­ინ­ტე­რე­სოა, თუ საფ­რან­გე­თის­თვის შე­იძ­ლე­ბა „ასე­თი და უფრო მძაფ­რი კა­ნო­ნის მი­ღე­ბა, რა­ტომ არ შე­იძ­ლე­ბა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში იყოს ძა­ლი­ან უწყი­ნა­რი კა­ნო­ნი, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ და მხო­ლოდ გამჭვირ­ვა­ლო­ბას ითხოვს“.

Cesko