ბათუმის დრამატულმა თეატრმა თამარ მაყაშვილი სპექტაკლებიდან მოხსნა – რა გახდა მიზეზი?

November 1, 18:34
0
232

ბათუმის დრამატულმა თეატრმა თამარ მაყაშვილი, მის მიერ გაკეთებული დისკრიმინაციული განცხადების გამო, სპექტაკლებიდან მოხსნა

ბა­თუ­მის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო დრა­მა­ტულ­მა თე­ატრმა მსა­ხი­ო­ბი თამარ მა­ყაშ­ვი­ლი მის მიერ გა­კე­თე­ბუ­ლი დის­კრი­მი­ნა­ცი­უ­ლი გან­ცხა­დე­ბის გამო რე­პერ­ტუ­ა­რი­დან მოხ­სნა.

თე­ატ­რის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ თე­ატ­რი ემიჯ­ნე­ბა და­სის წევ­რის თა­მარ მა­ყაშ­ვი­ლის მიერ გა­მოთ­ქმულ შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი ში­ნა­არ­სის გა­მო­ნათ­ქვამს.

“ბა­თუ­მის დრა­მა­ტუ­ლი თე­ატ­რის­თვის, რო­მე­ლიც რე­გი­ონ­ში წარ­მო­ად­გენს ხან­გრძლი­ვი ის­ტო­რი­ი­სა და ტრა­დი­ცი­ის მქო­ნე კულ­ტუ­რის კე­რას, რომ­ლის მი­ზა­ნია თე­ატ­რა­ლუ­რი მხატ­ვრუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბის შექ­მნა და მათი მეშ­ვე­ო­ბით ეროვ­ნუ­ლი თვით­შეგ­ნე­ბის გამ­ტკი­ცე­ბა, ტრა­დი­ცი­ე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა, ზო­გადსა­კა­ცობ­რიო ფა­სე­უ­ლო­ბა­თა დამ­კვიდ­რე­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბა, მი­უ­ღე­ბე­ლია მსგავ­სი ში­ნა­არ­სის შემ­ცვე­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე თე­ატ­რის სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნე­ლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით მსა­ხი­ო­ბი თა­მარ მა­ყაშ­ვი­ლი მო­იხ­სნა მიმ­დი­ნა­რე რე­პერ­ტუ­ა­რი­დან და მის მი­მართ გა­ტარ­და შე­სა­ბა­მი­სი ზო­მე­ბი”, – ნათ­ქვა­მია თე­ატ­რის გან­ცხა­დე­ბა­ში. რა გახდა გადაწყვეტილების მიზეზი?

Cesko