“შოვში რამდენიმე არასრულწლოვნის ცხედარი ამოვიყვანეთ” – თავდაცვის მინისტრის განცხადება

August 6, 16:58
0
1715

თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის ჯუ­ან­შერ ბურ­ჭუ­ლა­ძის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რა­ჭა­ში, სტი­ქი­ის ზო­ნა­ში და­ღუ­პულ­თა შო­რის რამ­დე­ნი­მე არას­რულ­წლო­ვა­ნია.

რო­გორც მან ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და, გაშ­ლი­ლია სა­ფეხ­მავ­ლო ხიდი გა­და­სა­ად­გი­ლებ­ლად და მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია და­ახ­ლო­ე­ბით 100-მდე ერ­თე­უ­ლი მძი­მე ტექ­ნი­კა.

“თავ­დაც­ვის ძა­ლებ­ში და ზო­გა­დად, მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ო­ებ­ში სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო სა­კი­თხე­ბი და­ვას­რუ­ლეთ. მო­ბი­ლი­ზე­ბა გვაქვს გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი. ის სრუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბა, რაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი სტი­ქი­ის აღ­მო­სა­ფხვრე­ლად გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნეთ, უკვე ად­გილ­ზეა. გაშ­ლი­ლი გვაქვს სა­ფეხ­მავ­ლო ხიდი ლამ­ზე გა­და­სა­ად­გი­ლებ­ლად. სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, კი­დევ მო­ვი­ტანთ ანა­ლო­გი­ურ ხი­დებს და გავ­შლით.

აქ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია და­ახ­ლო­ე­ბით 100-მდე ერ­თე­უ­ლი მძი­მე ტექ­ნი­კა, რომ­ლე­ბიც მუ­შა­ო­ბენ. კი­დევ ერთხელ მინ­და მი­ვუ­სამ­ძიმ­რო და­ღუ­პუ­ლე­ბის ოჯა­ხებს. დიდი უბე­დუ­რე­ბა ტრი­ა­ლებს რა­ჭა­ში და მთე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არის ამით შო­კი­რე­ბუ­ლი. ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რია აქ ყოფ­ნა. რამ­დე­ნი­მე არას­რულ­წლოვ­ნის ცხე­და­რი ამო­ვიყ­ვა­ნეთ. დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით, დღის წეს­რი­გი გან­სა­ზღვრუ­ლი აქვს მათ, ვინც აქ მუ­შა­ობს. ალ­ბათ, სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო სა­კი­თხე­ბი აღარ იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო და იმა­ვე დღის წეს­რი­გით გა­აგ­რძე­ლე­ბენ, რაც გან­ვუ­სა­ზღვრეთ“,- გა­ნა­ცხა­და ბურ­ჭუ­ლა­ძემ.

შოვ­ში მე­წყე­რი 3 აგ­ვის­ტოს ჩა­მოწ­ვა. ბოლო ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით, სტი­ქი­ის შე­დე­გად და­ი­ღუ­პა 18 ადა­მი­ა­ნი.

Cesko