მთავრობამ, საახალწლოდ, 4 დღე უქმედ გამოაცხადა

December 21, 13:35
0
1000

საკანონმდებლო მაცნეზე  “უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ” მთავრობის დადგენილება გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც, ადმინისტრაციულ ორგანოებში დასაქმებულთათვის 2023 წლის 3 იანვრიდან 6 იანვრის ჩათვლით დღეები უქმე დღეებად განისაზღვრება.

ამასთან, “ადმინისტრაციული ორგანო განსაზღვრავს მის დაქვემდებარებაში სამსახურებს/მოსამსახურეებს, რომელთა მიმართაც არ გავრცელდება აღნიშნული დადგენილება, თუ მათი ფუნქციების შესრულება სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისა და საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის წარმოადგენს გადაუდებელ აუცილებლობას.

ასევე აღნიშნული დადგენილება არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული პირების წინაშე შესასრულებელ ფინანსურ ვალდებულებებზე.

უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ დადგენილება არ შეეხება ასევე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობას და სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობას.

Cesko