დიდი სკანდალი… რა გარიგება შედგა?! სააკაშვილის უცხოეთში გადაყვანა გადაწყვეტილია?!…

August 8, 07:54
0
4688

ფაქ­ტია ისიც, რომ ბოლო დღე­ებ­ში აქ­ტი­უ­რად და­ი­წყო ლა­პა­რა­კი სა­ა­კაშ­ვი­ლის უცხო­ეთ­ში სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­დაყ­ვა­ნის გარ­და­უ­ვა­ლო­ბა­სა და პო­ლი­ტი­კი­დან სა­ერ­თოდ წას­ვლა­ზე.
“მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის პო­ლი­ტი­კი­დან ჩა­მო­შო­რე­ბას გა­მოვ­რი­ცხავ… ახლა მთა­ვა­რია, მიშა იყოს ჯან­მრთე­ლი, ცო­ცხა­ლი და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ის გა­მო­ად­გე­ბა არა მარ­ტო ჩვენს ქვე­ყა­ნას, არა­მედ უკ­რა­ი­ნას და მთელს რე­გი­ონს“, – გვე­უბ­ნე­ბა ინ­ტერ­ვი­უ­ში “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” ერთ-ერთი ლი­დე­რი ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლი:

– მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტთან და­კავ­ში­რე­ბით მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ერთი რამ არის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი – მისი ჯან­მრთე­ლო­ბა და სი­ცო­ცხლე, ამი­ტომ ამ ეტაპ­ზე მის გარ­შე­მო არა­ნა­ირ პო­ლი­ტი­კურ ამ­ბავს არ გან­ვი­ხი­ლავთ მა­ნამ, ვიდ­რე­მის ჯან­მრთე­ლო­ბას და სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე ემუქ­რე­ბა. ვინ რას და რო­გორ სა­უბ­რობს, მერე ვინ რო­გორ ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ას ძლე­ვა, არ არის სა­ინ­ტე­რე­სო. ზოგი პაპ­ზე მეტი კა­თო­ლი­კე გა­მოდ­გა – ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბიც ვნა­ხეთ. ჩემ­თვის, რო­გორც მო­ქა­ლა­ქის­თვის, პარ­ტი­ის აქ­ტი­უ­რი წევ­რის­თვის, სა­ა­კაშ­ვი­ლის თა­ნა­მებ­რძო­ლის­თვის და მისი მე­გობ­რის­თვის, ერთი რამ არის მთა­ვა­რი – ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბა. ამის იქით ამ ეტაპ­ზე, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად, არა­ფერს გან­ვი­ხი­ლავთ იმი­ტომ, რომ თუ ადა­მი­ა­ნი არ გა­დარ­ჩა და ჯან­მრთე­ლი არ იქნა, არა­ფერს აზრი არ ექ­ნე­ბა. ამ ეტაპ­ზე სა­კი­თხი დგას ასე – გა­დარ­ჩე­ბა, თუ – არა, იქ­ნე­ბა ჯან­მრთე­ლი, თუ – არა. და­ნარ­ჩე­ნი, არა­ნა­ირ გან­ხილ­ვა­ში არ შევ­დი­ვართ.

ად­ვო­კა­ტე­ბი მი­შას გა­რე­შე გა­ა­კე­თებ­დნენ მსგავს გან­ცხა­დე­ბას? ისიც თქვეს, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა სა­ა­კაშ­ვილს გა­უ­რიგ­და – გაშ­ვე­ბის სა­ნაც­ვლოდ პო­ლი­ტი­კა­ზე უარი. ით­ქვა, რომ სა­კაშ­ვი­ლის მხრი­დან ეს იყო ნა­ბი­ჯი დე­პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის­კენ და ახლა ჯერი ივა­ნიშ­ვილ­ზეა…
– ჩემი კო­მენ­ტა­რი ამა­ზე არის ის, რაც გი­თხა­რით, და­ნარ­ჩე­ნი არ არის ჩემი საქ­მე, არც ეს ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ე­ბი. გა­რი­გე­ბა გა­მო­გო­ნი­ლი სი­სუ­ლე­ლეა. კაცი გყავს ტყვე­ო­ბა­ში და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად აგ­დებ ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ უამ­რა­ვი ქვე­ყა­ნა ითხოვს, ჩვენ გა­და­გირ­ჩენთ პრე­ზი­დენტს, ნუ გყავთ ეგ კაცი ტყვე­ო­ბა­ში, ნუ კლავთ, ჩვენ წა­ვიყ­ვანთ, მო­ვუვ­ლით და გა­მო­ვა­ჯან­მრთე­ლებ­თო. მათ შო­რის, თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ეს არის პო­ლო­ნე­თი, რო­მე­ლიც მზად არის სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყოს სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­დაფ­რე­ნა, მკურ­ნა­ლო­ბა-გა­დარ­ჩე­ნაც, სი­ცო­ცხლეც და ყვე­ლა­ფე­რიც. ორი კვი­რის წინ ვი­ყა­ვი სა­ა­კაშ­ვილ­თან, ვნა­ხე და ვე­სა­უბ­რე მას. ის ძა­ლი­ან ცუდ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია. ვინც იც­ნობს სა­ა­კაშ­ვილს, იცის, რომ ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მისი ხილ­ვა არის ძა­ლი­ან მძი­მე, ადა­მი­ა­ნუ­რად გე­უბ­ნე­ბით. თუმ­ცა ის საკ­მა­ოდ მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლია და ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი. ჩვე­ნი სა­უბ­რის მთა­ვა­რი თემა იყო ის, რომ ჩემს მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ვიმ­ყო­ფე­ბო­დი სა­ზღვარ­გა­რეთ, სა­დაც მი­შას უშუ­ა­ლო მე­გობ­რებ­საც შევ­ხვდი, გვქონ­და კონ­კრე­ტუ­ლი პო­ზი­ცი­ე­ბი­სა და ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის გაც­ვლა, მას მო­ვუ­ყე­ვი ამ შეხ­ვედ­რე­ბის შე­სა­ხებ და და­ბა­რე­ბუ­ლი მო­კი­თხვე­ბი გა­და­ვე­ცი. ადა­მი­ან­თან, რო­მელ­საც ჯან­მრთე­ლო­ბის და სი­ცო­ცხლის პრობ­ლე­მა აქვს, პარ­ტი­ა­ზე და პო­ლი­ტი­კა­ზე რა­ტომ უნდა და­მე­წყო ლა­პა­რა­კი? სა­ნამ ამ ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე ემუქ­რე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი არის მე­ა­თასე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი.
– ისე, რო­გორ წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ ცო­ცხა­ლი და ჯან­მრთე­ლი სა­ა­კაშ­ვი­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბი­სა და ენმ-ს გა­რე­შე?
– ამას გა­მოვ­რი­ცხავ… მთა­ვა­რია, მიშა იყოს ჯან­მრთე­ლი, ცო­ცხა­ლი და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ის გა­მო­ად­გე­ბა არა მარ­ტო ჩვენს ქვე­ყა­ნას, არა­მედ უკ­რა­ი­ნას და მთელს რე­გი­ონს.
– გაქვთ იმის მო­ლო­დი­ნი, რომ სა­ა­კაშ­ვილს უცხო­ეთ­ში სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­უშ­ვე­ბენ?
– სა­ა­კაშ­ვი­ლი ცი­ხე­ში იმი­ტომ ჰყავთ, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს მისი შიში აქვს და იცის, რომ მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი მისი დამ­მარ­ცხე­ბე­ლია. არ დაგ­ვა­ვი­წყდეს 2021 წლის არ­ჩევ­ნე­ბი, როცა მი­შას ჩა­მოს­ვლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ყვე­ლა დიდი ქა­ლა­ქი ოპო­ზი­ცი­ამ მო­ი­გო. ეს ცხა­დია, მის ჩა­მოს­ვლას უკავ­შირ­დე­ბა. აბა, მო­უ­წო­დეთ, ბი­ძი­ნამ და მი­შამ ერ­თად და­ი­წყონ სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნია. ბი­ძი­ნამ მის­ცეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­მო­ვი­დეს, შეხ­ვდეს თა­ვის ხალ­ხს და თვი­თო­ნაც შეხ­ვდეს ამომ­რჩე­ველს. გარ­წმუ­ნებთ, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის­გან ბრდღვნას არ და­ტო­ვე­ბენ, შარ­ვალ-კოს­ტუმს ზედ და­ა­ხე­ვენ. მი­შას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სულ სხვა რე­ა­ლო­ბა იქ­ნე­ბა. ხომ არი­ან მაგ­რე­ბი და ხომ ამ­ბო­ბენ, მი­შას მხარ­და­ჭე­რა არ აქ­ვსო. მა­შინ რა­ტომ ეში­ნი­ათ მისი ლან­დი­საც კი? ხომ გახ­სოვთ, ვიდ­რე მე­ო­რე ტუ­რე­ბი არ გა­ა­ყალ­ბეს და ყვე­ლა­ფე­რი რო­გორც უნ­დო­დათ ბო­ლომ­დე არ გა­ი­ფორ­მეს, მა­ნამ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­სა­მარ­თლო არ ჩა­ა­ტა­რეს, არც კი გა­მო­ა­ჩი­ნეს, მისი ხმის კი არა, ლან­დი­საც კი ეში­ნო­დათ. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად ხვდე­ბა, რა­ტომ ჰყავს ივა­ნიშ­ვილს სა­ა­კაშ­ვი­ლი დი­ლეგ­ში ჩაგ­დე­ბუ­ლი.
– სა­ა­კაშ­ვილ­მა რომც მო­ინ­დო­მოს, “ოც­ნე­ბა“ არ გა­უშ­ვებს პო­ლი­ტი­კი­დან, ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, 2024 წლამ­დე მა­ინ­ცო, – ამას პროგ­ნო­ზი­რე­ბენ ექ­სპერ­ტე­ბი…
– რო­მელ­მა და რა დარ­გის ექ­სპერ­ტმა თქვა? მიშა 10 წელი ლა­მის არ იყო სა­ქარ­თვე­ლო­ში და რა შე­იც­ვა­ლა სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ლი­ტი­კურ ცხოვ­რე­ბა­ში და რა­ტომ იყო ისევ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი? ენმ-ს გარ­და, რამ­დე­ნი პარ­ტია იყო სა­ქარ­თვე­ლო­ში და მათ რა­ტომ არ აძ­ლევ­დნენ ხმას? მთე­ლი ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში რუ­სუ­ლი პრო­პა­გან­დით მუ­შა­ობს ეს ხალ­ხი. ბევ­რი ვა­ი­პო­ლი­ტი­კო­სის­გან მო­მის­მე­ნია, აი, მიშა თუ არ იქნა პო­ლი­ტი­კა­ში, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბაო, მიშა ყო­ფი­ლა ხე­ლის­შემ­შლე­ლი. თა­ვად პარ­ტი­ე­ბი აქვთ და 0,3%-ს ვერ სცდე­ბი­ან, ცოტა არ იყოს, სა­სა­ცი­ლოა, ხომ? ცხა­დია, ებ­რძვი­ან იმას, ვინც ძლი­ე­რია და თა­მა­შიც მას­თან უნ­დათ. “ბარ­სე­ლო­ნა“ სან­ტან­დე­რის “რა­სინ­გის­გან“ ბუნ­დღას არ და­ტო­ვებს, მაგ­რამ “რე­ალს“ აღი­ა­რებს, რო­გორც მე­ტო­ქეს. ასე­ვე აღი­ა­რე­ბენ მე­ტო­ქედ სა­ა­კაშ­ვილს და მის­გან ქმნი­ან მტრის ხატს იმი­ტომ, რომ ძლი­ე­რია და მისი შიში აქვთ. აბა, ახლა, არ მინ­და სა­ხე­ლი და გვა­რი ვახ­სე­ნო, ბევ­რი პო­ლი­ტი­კო­სის­გან მტრის ხა­ტიც არ გა­მო­ვა. აშა­ვე­ბენ მას, ვი­სიც ეში­ნი­ათ. ბევ­რი პო­ლი­ტი­კო­სია, მათი გა­სა­შა­ვე­ბე­ლი სი­უ­ჟე­ტი არ მი­ნა­ხავს და მიშა სა­ა­კაშ­ვილს რუ­სუ­ლი პრო­პა­გან­დი­დან და­წყე­ბუ­ლი, “იმე­დით“ (და სხვა სამ­თავ­რო­ბო მე­დი­ით) და მთავ­რო­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, ყვე­ლა უტევს. სა­ა­კაშ­ვი­ლი საფრ­თხეა კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­თვის, ქურ­დე­ბის­თვის და უმაქ­ნი­სე­ბის­თვის რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ისე – უკ­რა­ი­ნა­ში, ამი­ტომ იყო, იქაც ამ­დე­ნი მტე­რი რომ გა­ი­ჩი­ნა.
– რა­ხა­ნია ლა­პა­რა­კო­ბენ ენმ-ს ე.წ. რა­დი­კა­ლუ­რი ფრთის ნიკა მე­ლი­ას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა­ზე. მარ­თა­ლია თუ არა და რით აიხ­სნე­ბა ეს? სხვა­თა შო­რის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის თვალ­ში­სა­ცე­მია ენმ-ს ზო­გი­ერ­თი წევ­რის აგ­რე­სი­უ­ლი “ფე­ის­ბუქსტა­ტუ­სე­ბიც…”
– “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა“ არის დიდი პარ­ტია, იქ არი­ან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი და იქ აქვთ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი აზ­რე­ბი. ამ პარ­ტი­ა­ში აზ­რის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას სცე­მენ პა­ტივს, სწო­რედ ამა­შია ენმ-სა და “ოც­ნე­ბას“ შო­რის გან­სხვა­ვე­ბა. “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ წევ­რებს სა­კუ­თა­რი აზრი გა­აჩ­ნი­ათ, რო­მელ­საც გა­მო­ხა­ტა­ვენ ღიად, სა­ჯა­რო­დაც არა­ვინ არა­ვის ერი­დე­ბა და ამა­ში ვე­რა­ნა­ირ პრობ­ლე­მას ვერ ვხე­დავ, უბ­რა­ლოდ, მერე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ცდი­ლობს ისე წარ­მო­ა­ჩი­ნოს, რომ აი, და­პი­რის­პი­რე­ბაა პარ­ტი­ა­შიო. და­პი­რის­პი­რე­ბა რა, ერ­თმა­ნეთს ხელი გა­ვარ­ტყით, ფი­ზი­კუ­რად და­ვუ­პი­რის­პირ­დით, თუ რა? პარ­ტი­ა­ში რომ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ე­ბია, ეს არა­ნორ­მა­ლუ­რი არ არის. ეს პო­ზი­ცი­ე­ბი სა­დღა­ცამ­დე თუ მი­დის, პი­რო­ბი­თად ვამ­ბობ, მერე კონ­კრე­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად არ­სე­ბობს პო­ლიტ­საბ­ჭო, სამ­დივ­ნო და ა.შ. ასე რომ, ხმა­მაღ­ლა ნათ­ქვა­მია, რომ პარ­ტი­ა­ში და­პი­რის­პი­რე­ბაა. გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი აზ­რე­ბი რომ არ­სე­ბობს, ეს არის ორ­ჯერ-ორი, რომ დავ­მა­ლო და ვთქვა, არა-მეთ­ქი, თა­ვად მე­უბ­ნე­ბით, კონ­კრე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ჯა­როდ წე­რენ სტა­ტუ­სებ­სო და ამ აზრს აქვს არ­სე­ბო­ბის უფ­ლე­ბა.
– ენმ-ც და მთე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბაც ელო­დე­ბა სა­ა­კაშ­ვი­ლის ოფი­ცი­ა­ლურ გან­ცხა­დე­ბას. და­ვუშ­ვათ, რომ მან მარ­თლაც და­ა­დას­ტუ­რა ად­ვო­კა­ტე­ბის ინ­ფორ­მა­ცია, მერე რა ხდე­ბა პო­ლი­ტი­კა­ში და რა პერ­სპექ­ტი­ვა აქვს თქვენს პარ­ტი­ას?
– მე ყვე­ლა­ზე მე­ტად ვე­ლო­დე­ბი გან­ცხა­დე­ბას პრე­ზი­დენტ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ცი­ხი­დან სა­ზღვარ­გა­რეთ გაყ­ვა­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ეს მა­ინ­ტე­რე­სებს. შე­იძ­ლე­ბა ეს გან­ცხა­დე­ბა მე­დი­ის­თვის იყოს სა­ინ­ტე­რე­სო და ეს ნორ­მა­ლუ­რი­ცაა, თქვენ ელო­დე­ბით პო­ლი­ტი­კურ გან­ცხა­დე­ბებს, მგრამ მე ვე­ლო­დე­ბი მის გაყ­ვა­ნას და ჯან­მრთე­ლო­ბის და სი­ცო­ცხლის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას. ამის მერე რომ ვთქვა, რა და რო­გორ იქ­ნე­ბა, ეს ჭო­რა­ო­ბა გა­მო­დის. თუ რამე გან­ცხა­დე­ბა გა­კეთ­დე­ბა, არ მო­მე­რი­დე­ბა და მერე მერე მო­გახ­სე­ნებთ ჩემს პო­ზი­ცი­ას. მარ­თლა გულ­წრფე­ლად გე­უბ­ნე­ბით, ახლა ამა­ზე სა­ერ­თოდ არ ვფიქ­რობ. ადა­მი­ა­ნი ცუ­და­დაა და მისი ჯან­მრთე­ლო­ბაა პრობ­ლე­მა.

Cesko