“ლუგარის ცენტრის საქმიანობა სერიოზულ კითხვებს იწვევს… ტარდება კვლევები მწერების გამოყენებით” – მარია ზახაროვა

June 13, 11:28
0
641

რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მა­რია ზა­ხა­რო­ვა პოსტსაბ­ჭო­თა სივ­რცე­ში ამე­რი­კის საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით მოს­კო­ვის ში­შებ­ზე სა­უბ­რობს და ვა­შინგტო­ნის­გან სამ­ხედ­რო-ბი­ო­ლო­გი­უ­რი აქ­ტი­ვო­ბის შე­სა­ხებ პა­სუხს მო­ი­თხოვს. ამის შე­სა­ხებ ზა­ხა­რო­ვამ რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო “ТАСС” ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნა­ცხა­და.

კი­თხვა­ზე, მი­ი­ღებს თუ არა რუ­სე­თის მხა­რე რა­ი­მე ზო­მებს კონ­ტრო­ლის გა­სამ­კაც­რებ­ლად აშშ-ის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე, პოსტსაბ­ჭო­თა სივ­რცე­ში ბი­ო­ლა­ბო­რა­ტო­რი­ებ­ზე, ზა­ხა­რო­ვამ უპა­სუ­ხა, რომ უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გეგ­მა­ვენ მე­ქა­ნიზ­მე­ბის ამოქ­მე­დე­ბას, ბი­ო­ლო­გი­უ­რი და ტოქ­სი­კუ­რი ია­რა­ღის აკ­რძალ­ვის კონ­ვენ­ცი­ის მი­ხედ­ვით, რო­მე­ლიც სა­ხელ­მწი­ფო­ებს შო­რის კონ­სულ­ტა­ცი­ებს ით­ვა­ლის­წი­ნებს კონ­ვენ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე ქვეყ­ნებ­თან დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, ასე­ვე თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე ნე­ბის­მი­ე­რი გა­მო­ძი­ე­ბის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად კონ­ვენ­ცი­ის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­საძ­ლო დარ­ღვე­ვებ­ზე.

კი­თხვა­ზე, არის თუ არა ცნო­ბი­ლი ყო­ფილ საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის, რო­მელ ქვეყ­ნებ­ში აწარ­მო­ებს ბი­ო­ლო­გი­ურ სა­მუ­შა­ო­ებს, ზა­ხა­რო­ვამ გა­ნა­ცხა­და, რომ არა­ერ­თხელ გა­მახ­ვილ­და ყუ­რა­დღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე ლუ­გა­რის სა­ხე­ლო­ბის ცენ­ტრთან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­დაც, მისი გან­ცხა­დე­ბით, მუდ­მი­ვად არის გაშ­ლი­ლი ამე­რი­კა-სა­ქარ­თვე­ლოს სახ­მე­ლე­თო ჯა­რე­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბის სამ­მარ­თვე­ლო.
“რუ­სე­თის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბი, მათ შო­რის, სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს და თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ხა­ზით, ასე­ვე სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მოღ­ვა­წე­ე­ბი, ასე­ვე ქარ­თვე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბი და სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი არა­ერ­თხელ მი­უ­თი­თებ­დნენ, რომ ლუ­გა­რის ცენ­ტრის საქ­მი­ა­ნო­ბა სე­რი­ო­ზულ კი­თხვებს იწ­ვევს ამე­რი­კის მიერ კონ­ვენ­ცი­ის აღე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის სა­კი­თხში“, – გა­ნა­ცხა­და ზა­ხა­რო­ვამ.

მი­სი­ვე თქმით, ამ ბი­ო­ო­ბი­ექ­ტის ბა­ზა­ზე ტარ­დე­ბა კვლე­ვე­ბი მწე­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით, რო­გორც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­შიშ ბი­ო­ლო­გი­ურ აგენ­ტებ­სა და ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გა­მავ­რცე­ლებ­ლებ­ზე.
“პოსტსაბ­ჭო­თა სივ­რცე­ში შეს­რუ­ლე­ბულ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე აშშ აშ­კა­რა მი­ზე­ზე­ბით დუ­მილს ამ­ჯო­ბი­ნებს და არ იძ­ლე­ვა ინ­ფორ­მა­ცი­ას ნდო­ბის გაზ­რდის ფარ­გლებ­ში. იმის მტკი­ცე­ბა, რომ პენ­ტა­გო­ნის და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სტრუქ­ტუ­რე­ბის აქ­ტი­ვო­ბა ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ჯან­დაც­ვის სა­კი­თხებ­ზე, სი­ნამ­დვი­ლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.

ცხა­დია, რომ ჯან­დაც­ვის სფე­რო­ში თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა არ მო­ი­თხოვს ამე­რი­კე­ლი სამ­ხედ­რო­ე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. მე­ტიც, ამე­რი­კის მხრი­დან არა­ერ­თხელ გა­კე­თე­ბუ­ლი გან­მარ­ტე­ბე­ბი, რომ ამე­რი­კა აგ­რო­ვებს ბი­ო­მა­სა­ლებს და აწარ­მო­ებს მო­ნი­ტო­რინგს ეპიდ­ვი­თა­რე­ბა­ზე, მხო­ლოდ აძ­ლი­ე­რებს და ამ­ყა­რებს ჩვენ შეშ­ფო­თე­ბას კონ­ვენ­ცი­ის დაც­ვის კონ­ტექ­სტში, მათ შო­რის, უკ­რა­ი­ნა­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი ფაქ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. თა­ვის მხრივ, რუ­სე­თის საქ­მი­ა­ნო­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო-ბი­ო­ლო­გი­ურ სფე­რო­ში ატა­რებს მხო­ლოდ მშვი­დო­ბი­ან ხა­სი­ათს და სრუ­ლად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა კონ­ვენ­ცი­ის მი­ხედ­ვით აღე­ბულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს“ , – გა­ნა­ცხა­და ზა­ხა­რო­ვამ.

Cesko