ლავროვი პუტინის ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებით, განმარტებას აკეთებს

May 30, 16:57
0
324
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 26, 2022: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov gives a joint press conference with UN Secretary-General Antonio Guterres, following their meeting at the Reception House. Russian Foreign Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÎÎÍ Àíòîíèó Ãóòåððèøåì â Äîìå ïðèåìîâ ÌÈÄ ÐÔ íà Ñïèðèäîíîâêå. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უარყო ინფორმაცია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ, – აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს.

მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი ყოველდღიურად ჩნდება საზოგადოებაში, მას არ აღენიშნება ავადმყოფობის ან დაღლილობის ნიშნები.

“პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ყოველდღე ჩნდება საზოგადოებაში. თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ მას ეკრანებზე, წაიკითხოთ და მოუსმინოთ მის გამოსვლებს. არ მგონია, რომ საღად მოაზროვნე ადამიანებმა ამ ადამიანში რაიმე სახის ავადმყოფობის ან სნეულების ნიშნები დაინახონ. ამას ვამბობ, რათა მათი სინდისი, ვინც ამგვარ ჭორებს ავრცელებს, დარწმუნდეს, ვინ და როგორ გამოიყურება“, – თქვა ლავროვმა ფრანგულ ტელეარხ TF1- თან.

შეგახსენებთ, რომ მედიაში პუტინის მძიმე ავადმყოფობის შესახებ ცნობები რამდენჯერმე გავრცელდა.

Cesko