რატომ გამოჩნდნენ ზემო ლარსის სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტთან რუსი სამხედროები და ჯავშანტექნიკა – რას აცხადებს ეფ-ეს-ბეს წარმომადგენელი?

September 26, 17:57
0
757

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და ფო­ტო­ე­ბი, რო­მელ­ზეც ასა­ხუ­ლია ზემო ლარ­სის სა­სა­ზღვრო-გამ­შვებ პუნ­ქტთან გა­მო­ჩე­ნი­ლი რუსი სამ­ხედ­რო­ე­ბი და ჯავ­შან­ტექ­ნი­კა.

ეფ-ეს-ბეს ცნო­ბით, BTR-ების სა­სა­ზღვრო პუნ­ქტთან გა­მო­ჩე­ნა უკავ­შირ­დე­ბა საფრ­თხეს, რომ სა­ზღვარ­თან, გრძელ რიგ­ში მყოფ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა არ გა­და­წყვი­ტონ მა­სობ­რი­ვად, კონ­ტრო­ლის გა­რე­შე სა­ქარ­თვე­ლო­ში შეღ­წე­ვა.

“ჯავ­შან­ტექ­ნი­კა იქ გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან არა ბლოკ – პოს­ტის მო­სა­წყო­ბად, არა­მედ იმ შემ­თხვე­ვის­თვის, თუ ქვეყ­ნი­დან გას­ვლის მსურ­ვე­ლი რე­ზერ­ვის­ტე­ბი გა­და­წყვე­ტენ, სა­სა­ზღვრო პუნ­ქტის გარ­ღვე­ვას და დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბის გა­რე­შე, სა­ზღვრის გა­დაკ­ვე­თას და რუ­სე­თის ასე და­ტო­ვე­ბას. მხო­ლოდ ეს მი­ზა­ნი გვაქვს, არა­ვი­თა­რი ბლოკ-პოს­ტე­ბი არ იქ­ნე­ბა. სა­სა­ზღვრო-გამ­შვე­ბი პუნ­ქტე­ბი მუ­შა­ობს სრუ­ლი დატ­ვირ­თვით და რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის ქვეყ­ნი­დან გას­ვლის შემ­თხვე­ვა­ში ჯერ­ჯე­რო­ბით არა­ნა­ი­რი შე­ზღუდ­ვა არ მოქ­მე­დებს”, – აც­ნო­ბა რუ­სულ სა­ა­გენ­ტო РБК -ს ჩრდი­ლო­ეთ ოსე­თის ეფ-ეს-ბეს სა­სა­ზღვრო გან­ყო­ფი­ლე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა.

მა­ნამ­დე თვითმხილ­ვე­ლე­ბი აცხა­დებ­დნენ, რომ ეწყო­ბო­და ზემო ლარსთან რუ­სე­თის მხა­რეს ბლოკ-პოს­ტი და რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში წას­ვლის მსურ­ველ მამ­რო­ბი­თი სქე­სის მო­ქა­ლა­ქე­ებს სა­ზღვრის გა­დაკ­ვე­თის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ აძ­ლევ­დნენ. ამ ეტაპ­ზე ეს ინ­ფორ­მა­ცია არ დას­ტურ­დე­ბა, თუმ­ცა სა­ზღვრის ჩა­კეტვის თა­ო­ბა­ზე ცნო­ბე­ბი არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რად კვლა­ვაც აქ­ტი­უ­რად ვრცელ­დე­ბა.

ambebi.ge

Cesko