“გახდება თუ არა ფასიანი სასწრაფოს გამოძახება? ჯანდაცვის სამინისტრო საგანგებო განცხადებას აკეთებს..”

August 5, 22:22
0
773

უწყე­ბა ეხ­მა­უ­რე­ბა გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ცი­ი­სა და გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრის სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე ფა­სის და­წე­სე­ბას ეხე­ბა.

მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ცი­ი­სა და გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრის მომ­სა­ხუ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქის­თვის და

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სუ­ლი სტუმ­რე­ბის­თვის არის და იქ­ნე­ბა უფა­სო.

“სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბის­თვის გან­ვმარ­ტავთ, რომ კერ­ძო სა­და­ზღვე­ვო კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის გა­კეთ­და და­მა­ტე­ბი­თი არას­ტან­დარ­ტუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ კი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი არ არის“, – აცხა­დე­ბენ უწყე­ბა­ში.

ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის, ილია ღუ­დუ­შა­უ­რის გან­ცხა­დე­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცვლი­ლე­ბე­ბი არ იგეგ­მე­ბა.

Cesko